Všechno extrémní, ale bezpečné

Nová značka na českém potápěčském nebi? Pro většinu pravděpodobně ano. Sledujte další čísla časopisu RIFF a budete při tom. Nejkvalitnější co v potápěčském světě existuje, nová škola, nový systém, nyní i u nás. Technical Diving – jen nedostatečně přeložitelné slovy „technické potápění“ je v Evropě ještě v dětských střevíčcích nebo plenkách, chcete-li. První pokusy se […]

Nová značka na českém potápěčském nebi? Pro většinu pravděpodobně ano. Sledujte další čísla časopisu RIFF a budete při tom. Nejkvalitnější co v potápěčském světě existuje, nová škola, nový systém, nyní i u nás.


Technical Diving
– jen nedostatečně přeložitelné slovy „technické potápění“ je v Evropě ještě v dětských střevíčcích nebo plenkách, chcete-li. První pokusy se zavedením tohoto systému byly sice již učiněny, avšak ty se ještě do nedávná omezovaly na oběhové dýchací přístroje. V následujících odstavcích tohoto článku chceme čtenáře a širokou obec potápěčskou seznámit s tímto, u nás novým, progresním systémem výuky a certifikace potápěče

Trochu historie

Mnozí profesionálové mají nejlepší výstroj a nástroje, které nejsou pro amatér dosažitelné. Tak asi musel uvažovat Dick Rutkowski. když založil v r. 1985 IAND (International Association of Nitrox Divers . Dick pracoval 33 let u „National Oceánie and Atmospheric Administration“ (NOAA). mimo jiné jako potápěčský koordinátor a ředitel programu tréninku v potápěčské a přetlakové komoře.
Jaké nástroje a výstroj měl při srovnávání na mysli? Především nitrox, nazývaný též „safe air“, směs, používanou armádou od roku 1912 při nesčíslných sestupech. Také průmysloví potápěči používají již dlouho s úspěchem tuto směs plynů. Jako sportovní potápěč se člověk musel dále potápět se stlačeným vzduchem a protože Dick vedl tlakovou komoru na Floridě, musel ošetřovat mnohé z nich, kteří trpěli dekompresní nemocí. Tato nehoda by se byla nestala, nebo by alespoň byla méně závažná, kdyby se použil nitrox.
To byl důvod, proč založil International Association of Nitrox Divers (IAND). Svaz v příštích šesti letech certifikoval (tj. do r. 1991) na 2500 potápěčů cvičených v používání nitroxu, v létě 1995 jich bylo už 11000 a IANTD je největší svaz na světě, zabývající se technickým potápěčským výcvikem. Od roku 1991 se Dick spokojil s místem viceprezidenta a Tom Mount převzal kormidlo. Vložil do zkratky ono „T“, znamenající „technický“ a rozšířil tréninkový program tak, že není založen na fixních ideách jediného muže, nýbrž na zkušenostech amerického námořnictva, NOAA a Miamské university, na níž Tom vedl potápěčský program.

Všeobecné cíle

V následujícím odstavci uvádíme všeobecný popis cílů IANTD, inc. tak jak je uveden v úvodu první knihy výcvikového manuálu:
IANTD považuje za svoji úlohu propagovat pokročilé a technické potápění na veřejnosti, posilovat vědomí odpovědnosti jednotlivců a vyvíjet vysoký výcvikový standard v obci potápěčů. IANTD věří na zlaté pravidlo a má snahu v celém rozsahu své působnosti postupovat čestně, eticky, nezávadně a fair. Věří ve všeobecně platné principy a přírodní zákony a snaží se uplatnit je v životě. Za sféry svého vlivu považuje následující oblasti:
1. Práce na veřejnosti a záštita: Snahou IANTD je podporovat dialog potápěčské obce, sdělovat způsoby řešení, pracovní postupy a techniky těm, kteří chtějí rozšířit své zkušenosti. IANTD chce vždy udržovat svoji úroveň na posledním stavu technického vývoje a své výcvikové programy stále integrovat, případně přizpůsobovat.
2. Jistota potápění: IANTD je přesvědčena, že vědomí odpovědnosti každého sportovního potápěče závisí jedině na odborné zručnosti a zkušenosti ve vodě. Je jejím úmyslem přenést toto vědomí odpovědnosti na žáka efektivním výcvikem s těsným vztahem mezi žákem a učitelem.
3. Vývojový program: IANTD sleduje program zvyšování potápěčské schopnosti a odborné zručnosti. IANTD se bude snažit podle ohlasu svých aktivních instruktorů své výcvikové programy stále přepracovávat s tím cílem, aby její členové nacházeli oporu slovem i skutkem. Dále je snahou vytvořit pro pokročilé potápěče a technické potápěče řadu směrných hodnot, postupy a normy tak, aby se přizpůsobily a rozvinuly s ohledem na použitelnost naučených zručností a schopností po celém světě, a to v každém stupni výcviku IANTD.
4. Smysl pro společenství: Účelem mnohých aktivit IANTD je podpořit smysl pro společenství potápěčských skupin. Společenství potápěčů, které stejně je z podstaty věci v počtu omezeno, potřebuje vnitřní smysl pro spolupráci, aby mohlo růst a prospívat; všecko ostatní je kontraproduktivní.

Trocha filozofie

IANTD, Inc. je přesvědčena, že je smysluplnější a bezpečnější postupovat pozorněji a podrobněji při výcviku, než riskovat úraz.
IANTD, Inc. je určena k tomu, aby vyškolila potápěče s teoretickými znalostmi a dobrou odbornou zručností. Obojí je nepostradatelné pro vývoj kompetentních, pozorných a uvolněných potápěčů, kteří se chtějí dobrat výborných zkušeností pokročilého a technického potápění v plném rozsahu.

 • Vědomosti a pochopení jsou bezesporu klíčové body pro každého, kdo na sebe bere nějakou námahu. V oboru potápění je nutno kombinaci vědomostí a pochopení brát jako rovnocennou s pojmem bezpečnost.
 • IANTD vyvíjí výcvikové materiály, které by zajistily fundované vědomosti žáka a praktika při provozování pokročilého a technického potápění. Vědomosti jsou základem větší sebedůvěry a většího porozumění ve vztahu k potěšení a riziku při potápění.
 • IANTD trvá na užívání těchto materiálů ve svých výcvikových programech, aby se docílilo co nejširší základny vědomostí.
 • Zručnost a ovládání stresu mají při potápěčských akcích největší význam pro přežití nečekaných stresových situací pod vodou.
 • Kurzy IANTD jsou strukturovány tak, aby se co nejlépe vyvinuly zručnosti ve vodě a schopnost potápěče pracovat klidně a uvolněně. Aby se dosáhlo těchto cílů, vyučují se techniky a provádějí cvičení, která potápěči ujasní jeho plný výkonnostní potenciál. Sebedůvěra, která se takovým tréninkem zprostředkuje, umožňuje žákovi stát se sebejistým a odpovědným potápěčem.
 • Cvičení v ovládání výstroje jako simulace selhání dýchacího přístroje s nácvikem uzavření ventilu a výměny lahve pomáhají potápěči nabýt důvěru, že je pod vodou schopen dosáhnout uzavíracích ventilů a vyměnit přístroj. K překvapení mnohých toto bývá právě při prvních pokusech poměrně obtížné. Často bývá nutné přizpůsobení potápěčské výstroje, aby se daných cílů dosáhlo. Toto cvičení může jednoho dne potápěči zachránit život, proto je nutno aby je každý potápěč ovládal. Tato sebedůvěra se dá založit jen demonstrováním a pilným cvičením.

Do výcvikových kurzů se integrují cvičení pro ovládání stresu, aby se tak simulovaly realistické případy nouze při potápění. Důvodem k tomu je snaha zvýšit pozornost potápěče a uložit v jeho vědomí možnost úspěšného řešení takové situace. Příkladem k tomu je cvičení, kde je nutno překonat danou vzdálenost pod vodou bez dýchání, následované „sdíleným“ dýcháním a plaváním pod vodou na čas. Někteří považují toto cvičení za test fyzické zdatnosti nebo za týrání. Ve skutečnosti slouží toto cvičení k upevnění sebedůvěry a duševní stability. Zvýší se tím schopnost reagovat na nenadálou nouzovou situaci známým řešením. Zvolená vzdálenost přivodí stejný stres, jako kdybychom plavali za rovněž se pohybujícím partnerem, signalizovali mu krizovou situaci a pak zahájili sdílené dýchání. Plavání na čas umožňuje kontrolovat pravidelnou normální dechovou frekvenci při užívání sdílení po situaci dechové nouze.

 • IANTD je toho názoru, že sebedůvěra a výkonnost mohou vzniknout jen při pobytu ve vodě. Všechny kurzy mají určený čas pobytu ve vodě v minutách, které nutno absolvovat při cvičných potápěčských akcích. IANTD je první organizace, která toto pojala do svého výcvikového programu.
 • IANTD je přesvědčena, že základní akce pro přežití se musí tak dlouho cvičit, až se z nich stane reflexní reakce.
 • IANTD je si dobře vědoma, že se mnohá cvičení v kurzech opakují. Ústupky však jsou možné pouze pokud jde o cvičné potápěčské akce v různých kurzech.
 • IANTD uznává potápěčskou zkušenost, proto normy umožňují uznat rovnocennou zkušenost jako jistý stupeň vyškolení. Současně uznává, že zkušenost není nezbytně rovnocenná teoretickým vědomostem a potápěčským znalostem. Proto jsou všichni potápěči, kteří na základě potápěčských zkušeností žádají o uznání nějakého výcvikového stupně povinni předvést pro ten stupeň předepsané cviky a předvést teoretické základy, aby se zajistilo spojení zkušenosti, teoretických znalostí a potápěčských zručností. Toto přezkoušení nutno provést před osvědčením vyššího výcvikového stupně.
 • IANTD instruktoři mají sloužit za vzor. Z toho důvodu musí instruktor sledovat potápěčské akce vždy přímo ve vodě a ovládat potápěčskou zručnost tak, aby byl zárukou bezpečnosti. Současně musí instruktor dbát toho, aby na něm žák nebyl závislý. Musí být zajištěno, že se žákova sebedůvěra rozvíjí.
 • Je dovoleno pracovat s asistenty, ale jen tehdy, je¬li instruktor spolu se žáky ve vodě. Je pro to trojí důvod: 1. Instruktor musí žáky posoudit. 2. Instruktor má více zkušeností ke sledování žáka, 3. Z důvodů povinné odpovědnosti. IANTD považuje za nezodpovědnost, není-li instruktor při cvičných potápěčských akcích přítomen.
 • IANTD předepisuje instruktorovi, že musí doprovázet žáka při vstupu do nové, větší hloubky a bránit mu, aby nepřekročil předem stanovené hranice výcvikového programu.
 • IANTD je si vědoma, že potápění je rizikový sport a z toho důvodu je nutno potápěče na riziko upozorňovat.
 • Čím je potápěčský výcvik pokročilejší, tím více musí vynikat zručnost ve vodě, aby tak byla zajištěna bezpečnost. Navíc je nutno požadovat, aby každý žák prokázal nejméně normované minimální požadavky v teorii a praxi, aby mohl bez jakýchkoliv pochybností nastoupit případně do vyššího výcvikového stupně u jiného instruktora IANTD.
 • IANTD předepisuje užívání normovaných pracovních knížek pro žáky, nebojím rovnocenných textů. Ty však musejí být po posouzení písemně schváleny dozorčí radou. Je to potřebné pro zajištění teoretických základů kurzů.
 • Pro potápění v jeskyních se považují knihy NSS/CDS a NACD za rovnocenné. Tyto knihy se doporučují jako přídavná literatura k předepsaným Cave Diving Manuál and Student Workbook.
 • Po ukončení kurzu předepisuje IANTD přezkoušení stavu technických vědomostí žáka prostřednictvím písemného závěrečného testu.
 • IANTD má řadu stupňů „asistentů potápěčského instruktora“, jež umožňují účastníkům postoupit v rámci tohoto výcviku na úroveň instruktora.

IANTD. Inc. je přesvědčena, že se zodpovědným výcvikem stává účastník sebejistým, kompetentním a schopným přežít zdánlivě bezvýchodné situace.

Příklady kurzů:

 • DEEP AIR (do 40 metru)

Obsahuje hloubkové potápění v rozsahu potápění sportovního, jde však například v plánování sestupu, daleko přes obvyklé hranice.

 • ADVANCED DEEP AIR (do 50 metrů)

Učí korektní dekompresní technik (lokální, drifto-vanou), intenzivně uvádí do medicinsko-fyziologických a psychologických aspektů hloubkového potápění a přesahuje, pokud jde o hloubku, normální oblast.

 • TECHNICAL DEEP AIR (do 66 metrů)

Klade důraz na adaptaci na dusíkovou narkózu, jakož i na rozšíření dekompresní technik (dvojitý přístroj s přídatnou dekompresní lahví).

 • NITROX (do 40 metrů)

Toto je kurs původně zavedený Dickem, a který je dodnes jedním ze dvou úvodních kursů do technického potápění. Hlavním problémem při vdechování vzduchu je dusík v něm obsažený. Ten diktuje hranice nulového času, způsobuje dekompresní nemoc a hloubkové opojení. Totální přestup na čistý kyslík, aby se tyto problémy obešly, není možný, protože čistý kyslík je od zhruba šesti metrů hloubky jedovatý. Nitrox představuje kompromis, při kterém se dusíku sice zcela nevzdáváme, avšak jeho obsah ve směsi je snížen tím, že se přidá kyslík. Tím se hranice nulového času za určitých podmínek téměř zdvojnásobí, riziko dekompresní nemoci zmenší a redukuje se i působení hloubkového opojení. Potápěčské tabulky pro různé nitroxové směsi jsou k dostání, anebo se patřičné hodnoty dají snadno vypočítat z tabulek pro vzduch.
Používání kyslíkem obohacené směsi však přináší nebezpečí otravy kyslíkem. Tu je však možno, právě tak jako dekompresní nemoc, ovládnout pomocí tabulek. Těžiště tohoto kursu spočívá ještě v obou klasických nitroxových směsích : NOAA I (32 % kyslíku) a NOAA II (36% kyslíku).

 • ADVANCED NITROX KURS (do 40 metrů)

Navazuje na kurz Advanced Deep Air a uvádí do dekompresních technik a potápěčské psychologie a rozšiřuje výcvik na všechny nitroxové směsi až do 40 procent kyslíku pro potřeby potápění, resp. do 50 procent pro dekompresní směsi.

 • TECHNICAL NITROX (do 54 metrů)

Klade důraz na použití veškerých nitroxových směsí a jejich optimalizaci podle konkrétního potápěcího plánu, až k dekompresi za použití různých dekompresních plynů, včetně čistého kyslíku.

 • TRIMIX (do 95 metrů)

Tento kurz představuje určitě vrchol v životě těch potápěčů, kteří se chtějí potápět ve velkých hloubkách. Zde začíná být manipulace s vybavením (čtyři láhve), tabulkami a matematikou náročná. Kdo však chce proniknout do oblastí za 60 metrů, měl by se na tuto směs přeorientovat. Je jasné, že je možné podniknout se vzduchem na krátkou dobu riskantní sestup do hloubky jen proto, aby si člověk mohl připsat pěkně velké číslo. Kdo však má v hloubce jistý cíl a chce tam strávit nějakou dobu, měl by považovat trimix za ideální plyn pro tento případ.
Lze se s trimixem potápět hlouběji, než do 95 metrů“? Ano, je to možné, avšak vynutí si to velmi brzy mnohahodinové dekompresní časy. K tomu je zapotřebí mít velmi mnoho dekompresních lahví a pomocné potápěče. Také by se nemělo zapomínat, obzvláště v chladnějších evropských oblastech, jaké izolace je nutno použít pro dejme tomu čtyřhodinovou dekompresi.

 • JESKYNNÍ PROGRAM CAVERN

(OVERHEAD ENVIRONMENT):
Druhý vstupní kurs do technického potápění, přičemž zde je problém nikoliv v hloubce potápění, nebo v použitém plynu, ale v nemožnosti kolmého vynoření k hladině. Zde se učí vypilovaná pravidla plynového plánování z kurzů hloubkového potápění. Osnova dále obsahuje lanové techniky, komunikaci naslepo, analýzu nehod, techniku plavání, geologii atd. Pravidlo tohoto kursu je, že vchod do jeskyně musí vždy být viditelný.
INTRO-TO – CAVE:
Tento kurz je úvodem do opravdového potápění v jeskyních, opouští se tu tedy zóna denního světla. To, co se naučilo v předchozím kurzu, je používáno v praxi, rozšiřováno a vytříbeno. Limitem tohoto kursu je, že frekventant musí zůstat v hlavní chodbě. Jedná se tedy o čistý případ „tam i zpět stejnou cestou“. Nemusí se zde rozhodovat o změně směru. Spotřeba vzduchu pro vstup a postup vpřed je omezena na jednu třetinu.
FULL CAVE:
Zde už se smí opustit hlavní chodba a cvičí se traverzování či potápění v kruhu (loops). To již vyžaduje hodně zkušeností a plánování potápění, aby bylo vše provedeno bezpečně.

 • VRAKOVÝ PROGRAM

Tento kurs má dvě etáže: Wrack-Overhead a Wrack-Kurs a probíhá obdobně jako jeskynní program, protože přinejmenším problematika vstupu a postupu je velmi podobná. Ke každému kurzu patří podle stupně obtížnosti cvičení nouzových situací, které vždy mají za základ problém s výpadkem zásobení vzduchem. Potápění partnera bez dýchání, otevírání a zavírání ventilů vlastní láhve (při potápění dvojic), dekomprese v režimu oktopus, sledování vodícího lana v režimu oktopus se zavřenýma očima atd. Tato cvičení se provádí, aby v reálném nebezpečí nemusel potápěč přemýšlet, co by teď bylo nejlépe udělat. I vědomí úspěšně absolvovaných zkoušek těchto situací dodává v reálné nouzi patřičné sebevědomí: kdo se vzdá, je ztracen.

Kontaktujte
nás
+420 730 513 113
Darujte zajímavý dárek!

Poptávkový formulář

[recaptcha size:compact theme:dark]

Zavolejte mi zpět

Pošlete nám telefon a my Vám co nejdříve zavoláme zpět.

[recaptcha size:compact theme:dark]

Aktuality
Zobrazit

Poptávkový formulář

Chcete se stát potápěčem, nebo máte zájem o bližší informace? Vyplňte poptávkový formulář a my se Vám ozveme.
[recaptcha]